Mahometani - historický exkurs J. A. Komenský

11. únor 2015 | 15.24 |

Historický exkurs: J.A.Komenský, Labyrint světa a ráj srdce

Mahometani

Takž vkročíme do jiného chrámu, kterýž okrouhlý byl a neméně onoho vnitř švárný, bez ozdob, kromě některých po stěnách liter a po podlaze koberců. Lidé pak v něm byli tiše a nábožně sobě počínající, bíle přistřeni a čistoty velice milovní, nebo se vždycky umývali a almužny dávali, takže mi se tvárností tou milost k nim dělati počala. A řekl sem: "Jaký pak oni těch věcí základ mají?" ... Oni, že toho jiným kromě vykladačů viděti nesluší. Já předce viděti chci, dovolení od pana Osuda předstíraje.

Summa Alkoranu

I dobyta jest a ukázána mi tabule, na níž stál strom kořenem zhůru do povětří se pnoucí, ratolestmi pak v zemi strmící: okolo kterýchž množství krtic rylo a jeden veliký krt vůkol chodě jiné svolával a v práci tu zavodil. I povídali mi, že na ratolestech toho stromu pod zemí všelijaké libé ovoce roste, kteréhož pry ti tiší a pracovití životčíškové dobývají. "A to jest," dí Všezvěd, "summa náboženství toho." I porozuměl sem, že základ jeho na větru domnění jest; cíl a ovoce jeho, pýskati sei v zemi a troštovati se neviditedlnými, kdež nerostou, rozkošemi, a slepě hledati, nevěda čeho.

Maho­metan­ství násilím stojí

A odejda odtud dím vůdci svému: "Čím pak oni, že to jistý jest a pravý náboženství základ, dovodí?" Odpověděl mi: "Poď a viz." I vejdeme za kostel na plac; a aj, tu bílí ti a umytí lidé, ohrňujíce lokty, jiskříce očima, hryzouce pysky a řvouce strašlivě, běhají, koho potkají, šavlují a ve krvi lidské se máchají. Čehož já zlekaje se a zpátkem běže, řekl sem: "I což pak to oni dělají?" Odpovědíno mi: "Disputují o náboženství a dovodí, že Alkorán pravá jest kniha." 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře