Kdo neviděl - neuvěří

10. červen 2017 | 09.50 |

...noví inteligenti a jejich přínos společnosti???

Obhajoba vysokoškolských titulů, zbytečné obory bez přínosu společnosti se studují na školách placených z veřejných zdrojů...
Čím se chtějí absolventi VŠ živit?​ něco na silné nervy a ještě silnější žaludek:

Název absolventské práce:
Sexuální a vylučovací slovní zásoba a kontexty jejího užívání v romštině.
Anotace: Tato bakalářská práce pojednává o užívání sexuální a vylučovací slovní zásoby v komunitě rokycanských Romů v různých jazykových situacích. Z hlediska funkce sexuální a vylučovací slovní zásoby poukazují na různé kontexty užití a narážím také na tabuizované situace. Závěrečn& aacute; část bakalářské práce analyzuje výskyt sexuální a vylučovací slovní zásoby v různých sférách romského umění.
Vedoucí práce: Mgr. Michael Beníšek Škola : Univerzita Karlova — Filozofická fakulta Obor studia: Romistika (ROM)
Cikánský fekálismus — na levičáckých humanitních oborech je to vědecky hodnotné téma.
Autor za tuto práci získal diplom a titul Bc.

Student: Jiří Bartoš Název diplomové práce:
Gay pornografie jako afirmace a jako parodie. Genderové aspekty gay pornografie.
Anotace: Cílem práce je analýza gay pornografie z genderového pohledu, která zkoumá ukotvovací procesy genderových a sexu álních stereotypů a současně možnosti a prostory pro jejich subverzi či alternativní čtení. Dále se tato práce zaměřuje na zkoumání role, jakou potenciálně afirmativní nebo parodická pornografie sehrává ve vztahu ke gay aktivismu a emancipač nímu hnutí. Za tímto účelem tvoří empirickou část práce analýza náhodně vybraných gay pornografických snímků české provenience z vybraných vývojových etap tohoto žánru.
Vedoucí práce: doc. Věra Sokolová, Ph.D.Oponentura: Mgr. Zdeněk Sloboda (levičácký gay-aktivista, člen Rady vlády pro lidská práva) Škola: Univerzita Karlova — Fakulta humanitních studií — Katedra genderových studií Obor studia: Genderová studia (GS)Koukat na gay-porno a hodnotit ho z "genderov&eacut e;ho" pohledu. To je panečku věda.
Autor za tento hnus získal akademický titul Mgr.

Student: Barbora Lagová Název diplomové práce:
Figura kyborga v diskurzu kyberfeminismu.
Anotace: Magisterská diplomová práce bude zkoumat podoby a funkce figury kyborga v diskurzu kyberfeminismu. Zaměříme se na období začínající rokem 1983, kdy Harraway publikovala esej A Cyborg Manifesto, těžiště práce bude tvořit výzkum figury kyborga v kyberfeminismu a kyberfeministickém umění 90. let.
Škola: Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta Obor: Obecn á teorie a dějiny umění a kultury Státní zkouška proběhla 10. 6. 2 015.
Autorka obdržela titul Mgr.

Student: Václav Pecl Pecl je aktivista, mluvčí iniciativy Brno blokuje a organizátor brněnské demonstrace na podporu imigrantů 26. 6. ;2015 Název diplomové práce: Duhová rodina živoucího světla a lásky.
Anotace: Duhová rodina živoucího světla a lásky. Práce se věnuje popisu mezinárodního hnutí zvaného Rainbow Family of love and Living Light.V práci používám metodu zúčastněného pozorování; a strukturované rozhovory. V další části se věnuji historii a sociálním institucím.
Škola: Filozofická fakulta v Brně, obor Etnologie Opravdu velmi přínosná vědecká práce.
Proto za ni obdržel titul Mgr.

Student: Sabina Netíková Název diplomové práce: V&yacut e;uka tématu homosexualita a prevence homofobie na druhém stupni základní školy.
Anotace: Diplomová práce pojednává o důležitosti vyučování těchto témat již na základní škole. V teoretické; části se zabývám psychosexuálním vývojem člověka. Dále se věnuji homosexualitě z hlediska jejího vzniku, výskytu v populaci, otázkami sebepřijetí a homosexuálního partnerství a rodičovství. Součá stí práce je návrh preventivního programu, který pedagogům pomůže žáky s tématy homosexualita a homofobie seznámit zábavnou formou s prvky zážitkové pedagogiky.
Škola: Masarykova univerzita — Pedagogická fakulta Obor studia: Učitelství pro základní školy
Absolventka teď bude učit děti a propagovat deviace na základní škole

Student: Lucie Sigmundová
Název diplomové práce: Vývoj změny vztahu k vlastnímu tělu u transsexuálů
Anotace: Diplomová práce se zabývá vývojem vztahu k vlastnímu tělu u transsexuálů. Teoretická část s důrazem na nedávné výzkumy pojednává o oblastech vztahujících se k výzkumu — transsexualismu se zvláštním zřetelem na proces přeměny pohlaví a vztahu k vlastnímu tělu.Druhou částí její práce byl opět praktický "vědecký" výzkum. Podívejte, jak autorka dokáže filozoficky okecat to, že seděla s několika devianty v kavárně a žvanila o jejich úchylkách:Cílem kvalitativního výzkumu bylo porozumět vývoji vztahu k vlastnímu tělu lidí, kteří sami sebe identifikují jako transsexuály. Výzkumu se zúčastnilo sedm osob. Data získaná z narativních interview byla analyzována z hlediska holisticko-obsahové perspektivy. Respondenti do vyprávění vnášeli také téma akceptace a smíření, téma sexuality atd.
Tak to je ten "moderní" výzkum na moderních humanitních fakultách v režimu moderních západních humanistických hodnot.Škola: Masarykova univerzita — Fakulta sociálních studií Obor studia: Psychologie — magisterský Zkouška proběhla 10. 6. 2013, autorka získala titul Mgr.

Student: Adéla Lábusová Název diplomové práce: Romský revenant — mulo jako dogma
Anotace: Práce se tematicky zaměřuje na studium víry v duše zemřelých u Romů. Teoreticky se práce zabývá důsledky uplatnění konkrétních metodologických přístupů na pojetí tradice na příkladu víry v muly — romské revenanty. K tomuto zpracování slouží teoreticky zaměřená sekundární pramenná literatura.
Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Jan Červenka, Ph.D. Oponentura: Yasar Abu Ghosh Škola: Univerzita Karlova — Filozofická fakulta (FF)Obor studia: Etnologie — Romistika (ETN ROM) Autorka získala titul Mgr.Autorka je aktivi stka z Člověka v tísni a bojuje za multikulturní vzdělávání

Student: David Tišer Název diplomové práce: Homosexualita u Romů.
Anotace: Cílem této bakalářské práce bylo poskytnout dostatek základních informací o romské LGBT komunitě žijící v České republice. Přiblížit osudy lidí, kteří jsou vystavováni vícenásobné diskriminaci a zmapovat, zda se mění vztah romské společnosti k LGBT menšině. Škola: Univerzita Karlova — Filozofická fakulta (FF) Obor studia: Romistika (ROM) David Tišer je homosexuálně-romský aktivista, nyní zaměstnán na úřadu vlády v promenšinových korytech.
Karel IV. se musí v hrobě obracet, když vidí, jaká; hniloba se šíří na univerzitě, jež nese jeho jméno.

Student Jan Kratochvíl Název diplomové práce: Marxismus, neomarxismus — přístupy ke vzdělání
Anotace: Práce se zabývá vzděláváním v sociologickém a filosofickém kontextu. Vychází přitom z marxistického resp. neomarxistického pohledu, který je představen v první části. Pozornost je věnována zejména myšlenkám spojeným s Marxovou teorii dějin a odcizováním člověka v kapitalismu.Škola: Univerzita Karlova — Filozofická fakulta (FF) Obor studia: Pedagogika — Andragogika a personální řízení (ANPR)

Student: Štěpán Mairovský Název diplomové práce: Neúplný feminismus : stopy ekofeminismu v díle a myšlení Milana Machovce, Hany Librové, Luby Lacinové a Mirka Vodrážky
Vedoucí práce: prof. Dr. Pavel Barša, M.A. Oponentura: PhDr. Ondřej Slačálek Škola: Univerzita Karlova — Filozofická fakulta (FF) — Ústav politologie. Mairovský je pro-uprchlický aktivista a intelektuál ze Strany Zelených Praha 1, vystudoval několik oborů v Praze a Brně.

Student: Tereza Cachová Název diplomové práce: "Ženy v Asociaci protifašistických skupin aneb &b dquo;Nejde jen o to, aby i holky mohly mlátit nácky"
Anotace: Cílem mé diplomové práce je zjistit, jaké je postavení ženy v české Asociaci protifašistických skupin (APFS).
Zajímá mne, jak gender ovlivňuje a limituje účast žen na životě hnutí. Diplomová práce si současně klade záměr popsat vnitřní fungování vybrané antifašistické organizace.Vedoucí práce: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. Oponentura: PhDr. Marta Kolářová, Ph.D. Škola: Univerzita Karlova — Fakulta humanitních studií — Katedra genderových studií Obor stud ia: Genderová studia (GS)Autorka získala titul Mgr.

Student: Eliška Vokounová Název diplomové práce: Genderová analýza filmu Sněhurka a lovec
Anotace: V této diplomové práci se zabývám genderovou analýzou filmu Sněhurka a lovec, který vyšel v roce 2012. První část práce věnuji představení teorie a metodologie, ze které pak vycházím v analytické části. Primární základ tvoří feministické teorie, konkrétně se pak věnuji především kritické feministi cké archetypální analýze a metodě vzdorného čtení.Škola: Univerzita Karlova — Fakulta humanitních studií — Katedra genderových studií Obor studia: Genderov&aacu te; studia (GS) Autorka získala titul Mgr.

Student: Ivo Jašek Název diplomové práce: Romský holocaust
Anotace: Diplomová práce "Romský holocaust" se zabývá perzekucí, vězněním a vyhlazováním Romů, žijících v Evropě. Praktická část obsahuje zpracované přípravy výuky tématu romského holocaustu v hodinách Občanské výchovy na druhém stupni základních škol, které je možné k výuce použít.Škola: Mas. univerzita Brno — Pedagogická fakulta Obor studia: Učitelství pro z ákladní školy. Absolvent teď bude učit děti Občanskou výchovu a infikovat je protinárodní neomarxistickou ideologií. Ačkoliv žádný "romský holokaust" nikdy nebyl, na univerzitách se jeho "výzkumem" zabývají desítky levičáků.

Student: Nela Armutidisová (odbornice a koordinátorka z Amnesty International)
Název diplomové práce: Panenství ; jako sociálně a kulturně podmíněný fenomén
Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou fenoménu panenství z perspektivy sociální a kulturní antropologie. Kriticky se staví k uměle vykonstruované dichotomii přírody a kultury, která má vliv na vytvoření konstruktu "přirozenosti" těla a panenství.Škola: Mas. univerzita Brno — Fakulta sociálních studií Obor studia: Sociologie/Genderová studia, Sociální antropologie

Student: Jitka Pecharová Název diplomové práce: Menstruace tajná a tajená
Anotace: Autorka se v práci zabývá menstruací jako kulturním konstruktem. Vychází z genderové perspektivy a perspektivy feministické antropologie. Popisuje, jakým způsobem je utvářena sociální podoba menstruace. Autorka identifikuje společenské jevy, které se podílejí na utváření obrazu menstruace, sexualizaci a medikalizaci. Škola: Mas. univerzita Brno — Fakulta sociálních studiíObor studia: Sociální politi ka a sociální práce/Sociální antropologie

Tak to se to studuje za peníze daňových soumarů... 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Kdo neviděl - neuvěří sčípeks 12. 09. 2017 - 00:30
RE(2x): Kdo neviděl - neuvěří jezevec-mrzout 12. 09. 2017 - 21:27