Volte Zelené Khmery!

16. říjen 2008 | 07.32 |

Při čtení článků a diskusí na téma ekologie a úloze "zelených" při ochraně životního prostředí, mi vždy vytane na mysli nezapomenutelná věta Jan Wericha: Zatím, co o hranicích vesmiru už máme jistou představu, zjišťujeme, že lidská hloupost je bezmezná a neustále se rozpíná. Jak jinak než "hlupáky" je totiž možné nazvat ty, kteří hystericky křičí, že je nutné brzdit, a přitom vší silou sešlapují plynový pedál až k podlaze. Obnovitelné zdroje energie, biopaliva a ostatní rádobyspásné technologie totiž globální změnu klimatu dále jen prohlubují a urychlují. Lidé, kteří znají přírodní zákony, si jsou tohoto faktu vědomí, a svůj rozum a um používají ke zvrácení současné hysterie. Právě tito jedinci ovšem bývají nejčastěji označováni za hlupáky, a to právě těmi, kteří dané problematice vůbec nerozumějí, a o přírodních zákonech nemají nejmenší potuchy. Lidé hloupí se těchto nesmyslů drží jako ho.no košile. Nechce se až věřit, kolik nebetyčných hlupáků chodí po této zemi, a přitom se za svoji hloupost vůbec nestydí, a dávají ji na obdiv svému okolí.

Na mnoha billboardech - dotovaných z našich daní - lze vidět usměvavého zástupce strany zelených Khmerů s opravdu přesvědčivým heslem "Zvolte mladého a perspektivního senátora" (poznámka: pohroma teprve přijde).
Nebudu se zmiňovat o známých negativních národohospodářských dopadech působení Strany zelených při prosazování biopaliv, kamionové dopravě, neekonomických zdrojích energie, dálnicích, vodních cestách, zákonných normách, nesmyslné ekologické dani a mnoha dalších. Na všechny nápady vždy doplácí finančně naši občané a ekonomicky celý stát.

Všem odborníkům pracujícím především v energetice, průmyslu, chemii a dalších odvětvích je zřejmé, že názor Evropské unie na obchodování s emisemi CO2 v aukcích, prozatím od roku 2013, bude mít velmi vážné ekonomické dopady, a to nejen v ČR, ale ve všech evropských státech.

Souběžně tak i uplatňování další směrnice Evropské unie pod názvem REACH (registrace a autorizace chemických látek). Dnes již nepřekvapuje chabý postoj naší vlády, která je plně pod diktátem Strany zelených, i nezájem parlamentních poslanců k rýsujícímu se závažnému ekonomickému problému s dopadem především na chemický průmysl. Pouze prezident republiky upozornil na mnohé nedostatky a nedomyšlenosti. Záměrem směrnice je soustředit všechny dosud evidované chemické látky a přípravky z různých seznamů do nového jednotného registru. Ovšem zvládnout a usměrnit proud ohlašovatelů z celé podnikatelské Evropy do jednoho místa v Helsinkách s mnoha tisíci zaměstnanci je prakticky nereálné. Směrnice zavádí řadu nových pojmů, přitom ruší již zaběhlé, nutí k novým klasifikacím a nesmírně komplikované registraci. Podnikatelé se budou ve spleti rozsáhlé směrnice a navazujících předpisů jen s obtížemi orientovat. Že to bude určitě problematické, je zřejmé již z prvního vstupního kroku zavádějícího výraz tzv. předregistrace, která končí koncem letošního roku. Podle zatímních poznatků bude skutečný ekologický a zdravotní přínos značně diskutabilní. Podle zveřejněné alarmující studie Svazu průmyslu a dopravy se záměr, pokud se opravdu uskuteční, projeví ve zvyšování cen všech výrobků, v bankrotech zejména chemických podniků i v dalším nárůstu inflace.

U obou uvedených hurá akcích je bohužel již klasický nezájem vlády řízené zelenými a zákonodárci. Bude jistě zajímavé sledovat reakce ostatních členských států unie. Převládnou zde negativní reakce s tlakem na přehodnocení nedomyšlených názorů nebo se budou průmyslové podniky hromadně stěhovat do rozvojových zemí mimo Evropskou unii? Zde se dosud nepožadují striktní příkazy na vypouštění sodovkového plynu. Ostatně politicky propagovaná teorie, že atmosféra je negativně a zásadně ovlivňována antropogenní lidskou činností, nebyla vědecky prokázána. V globálním měřítku je zcela lhostejné, že některé státy budou minimalizovat emise nebo nekonečné registrace chemických látek na úkor svých těžkých ekonomických dopadů i vlastního rozvoje bez jakékoli záruky účelnosti a další státy vědomě nebo či nevědomě budou emise vypouštět bez většího omezení.

Neústupný přístup zelených k energetice se snažil obejít návrh novely zákona o hospodaření energií. Po očekávaném politickém nesouhlasu vlády, přestože se řada resortů v připomínkovém řízení vyjádřila z opatrnosti neutrálně, byl návrh zamítnut. Při projednávání v Parlamentu známí politici - i přes jejich rázná mediální prohlášení - návrh nepodpořili. Nepodařilo se legislativním způsobem obejít část nelogického programového prohlášení vlády prosazeného zelenými. Prakticky je i nadále zastavena příprava k výstavbě nových jaderných reaktorů nejméně do roku 2010. Možná již bude pozdě, ale ani potom není jasné, zda i nová vláda se nebude opět zelených obávat.

(Zdroj)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře